About Us

GreenSophiaメンバー

 Hoshino Katsumi
 Inutsuka Junichiro
 Ishiyama Tomoki
 Kanno Hiromichi
 Kobayashi Makoto
 Mukai Masataka
 Oda Masato